13/1 Vem bestämmer över språket? pedagogisk planering Människan och språket

 

Under några veckor framöver ska vi jobba med människans och hennes språk. Vi kommer att fundera över vad som anses vara fint och fult i språket, varför vi pratar som vi gör och hur svenskan har låtit genom historien.

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom undervisningen i svenska ska du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka din medvetenhet om och tilltro till din egen språkliga och kommunikativa förmåga. Undervisningen ska också bidra till att du får förståelse för att sättet som du kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska du ges förutsättningar att ta ansvar för ditt eget språkbruk.

Det här kommer du att få undervisning om..

 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Till exempel hur svordomar används och uppfattas.
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerarar.

Det här ska du lära dig.

Kunskapskrav för E

Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Kunskapskrav för C

Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Kunskapskrav för A

Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydlig framträdande likheter och skillnader.

 • – du ska känna till begreppen:
 • minoritetsspråk
 • majoritetsspråk
 • indoeuropeiska språkfamiljen
 • uraliska språkfamiljen
 • germanska
 • SAOL (Svenska akademiens ordlista)
 • urnordiska
 • runsvenska
 • fornsvenska/medeltidssvenska
 • äldre nysvenska
 • yngre nysvenska
 • nusvenska
 • lånord
 • arvord
 • dialekt
 • sociolekt

För att nå högre betyg ska du:

– visa att du har djupare förståelse för begreppen ovan

– reflektera över hur och varför språk sprids till andra delar av världen

– kunna berätta hur och varför språk som latin, tyska, franska och engelska har påverkat det svenska språket

– visa på reflektion och analys vid diskussioner och uppgifter

 Så här kommer vi att arbeta.

Under ett par veckor kommer vi att gå igenom varför det svenska språket ser ut som det gör. Du kommer att genomföra en intervju om språk med någon person som du känner. Till sist kommer du att göra ett poddradioinslag om språket.