Läroplan – Förskoleklass

Ny läroplan – Förskoleklass

Nu har förskoleklassen fått ett nytt eget avsnitt i grundskolans läroplan. Syftet är att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten mellan skolor. Dessutom har förskolans läroplan uppdaterats. Den nya läroplanstexten är direkt riktad till förskoleklassen, och anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Läs gärna mer på skolverket.se

Läroplanen i korthet

Undervisningen i förskoleklasserna ska ge eleverna förutsättningar att:

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  • använda matematiska begrepp och resonemang
  • för att kommunicera och lösa problem,
  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,