månadsarkiv: april 2014

Förstudie ny webb klar

Tidigare denna vecka besökte jag kommunstyrelsens arbetsutskott och presenterade förstudien om ny extern webb för kommunen. I förstudien har jag undersökt användarnas behov, önskad verksamhetsnytta och tekniken för kommunens webb. I förstudien finns även förslag på en ny webbstrategi för kommunen och idé om ett utvecklingsprojekt 2015. Observera att det i dagsläget inte finns något beslut om projektet och strategin, detta är mitt förslag utifrån den fakta jag samlat på mig under arbetet med förstudien.

Sammanfattning

Denna förstudie ska ge beslutsfattare i Enköpings kommun ett beslutsunderlag om en webbstrategi och ett lösningsförslag för en framtida webbnärvaro i ett nytt webbpubliceringssystem. Förstudien är även ett äskande om webbutvecklingsbudget för 2015.

I snitt har kommunens webbplats 6 500 unika besökare per vecka. Kommunens webbplats används av många olika besökare med helt olika behov. Utifrån webbstatistiken kan vi se storleken på grupperna. Dels finns helt externa besöksgrupper: elever och deras föräldrar (12 procent), idrottsutövare (8 procent), husägare (7 procent), nöjesbesökare (7 procent), behövande och deras närstående (4 procent), biblioteksbesökare (4 procent), bostadssökare (2 procent) och resenärer (1 procent). Dels finns besöksgrupper som har närmare kontakt med kommunen: jobbsökande (6 procent), politiskt intresserade (4 procent), företagare (2 procent) och föreningsaktiva (1 procent). Anställda på kommunen är en stor besöksgrupp (cirka 15 procent av den totala trafiken), men dessa är inte medräknade i förstudiens övriga siffror.

Kommunen har flera övergripande måldokument, allt från vision, värdegrund, platsvarumärke, arbetsgivarvarumärke, strategiska mål till kommunikationspolicy och grafisk profil. Vi har även ett antal myndighetsuppdrag som vi måste ta hänsyn till: kontakt, krisinformation, tillsyn och information på finska. Kommunens avdelningschefer prioriterar den önskade verksamhetsnyttan olika, då avdelningarna har olika uppdrag. Majoriteten av avdelningscheferna är missnöjda med hur dagens webbplats bidrar till verksamhetsnytta.

Webbplatsens teknik är föråldrad i förhållande till besökarnas teknik. Framför allt så använder våra besökare mobiler och surfplattor som webbplatsen inte är anpassad för. Vårt nuvarande webbpubliceringssystem Swwwing 3000 infördes 2003 och är idag såväl omodernt som instabilt. Vi bör byta till det modernare webbpubliceringssystemet SiteVision tack vare den låga totala ägandekostnaden, enkelheten för redaktörer och stödet för att kvalitetssäkra tillgängligheten.

Kommunens framtida webbstrategi bör vara att göra det enklare för externa besökare att hitta och ta del av kommunens service med hjälp av webben som verktyg. Webbstrategin består av tre nivåer:

  • Kommunens centrala webbplats – lätt för invånare att hitta service.
  • Sidowebbplatser – skräddarsytt för strategiskt viktiga grupper.
  • Underwebbplatser – tillgodose specifika behov.

Behoven kan sammanfattas med denna förenklade effektkarta:

Effektkarta för ny webb Enköpings kommun

Förslag till beslut:

  • Webbstrategin antas.
  • Vi ersätter Swwwing 3000 med webbpubliceringsverktyget SiteVision.
  • Vi öronmärker 1 miljon kronor för utveckling av en ny webbplats i SiteVision under 2015.
  • Vi frigör arbetstid för migreringsarbete under 2015.
  • Vi öronmärker 60 000 kr för licens- och utvecklingkostnader för SiteVision årligen från 2016 och framåt.

Ladda ner

Du kan ladda ner hela förstudien på 61 sidor för mer information än vad som ges i sammanfattningen. Där hittar du även bilagorna med metod, källor och designprototyp.

Förstudie ny webb för Enköpings kommun (pdf, 3,5 MB)